BUREAUCRACY


IPS officers elevated to Selection Grade in Gujarat
IPS officers elevated to Selection Grade in Gujarat


14 IPS officers have been elevated to Selection Grade in Gujarat. The names are: Nilesh B Jajadia, Bipin Ahire, Sharad Singhal, Chirag Koradia, R J Pargi, P L Mal, M S Bhabhor, R F Sangada, B R Pandor, N N Chaudhary, A G Chauhan, Dr M K Nayak, R V Asari and K N Damor.Bureaucracy News